124466 odwiedzin
 
 

Gimnazjum nr 3

A A A

Rekrutacja dzieci do klas pierwszych gimnazjum na rok szkolny 2014/2015

naboru do klas I gimnazjum


 

 

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum nr 3 w Sochaczewie

Rekrutacja do klas pierwszych gimnazjum odbywa się w oparciu o zapisy w:
- ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami);

- w rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami),

- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
(Dz. U. 2004r. Nr 26,poz. 232),

- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506)


§ 1

Termin rekrutacji oraz terminy składania dokumentów do Gimnazjum nr 3 na nowy rok szkolny określa zarządzeniem Mazowiecki Kurator Oświaty.

W celu przeprowadzenia rekrutacji powołuje komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.

Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

§ 2

Do Gimnazjum nr 3 w Sochaczewie przyjmowani są z urzędu absolwenci szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum nr 3.

Przyjęcia odbywają się na podstawie dokumentacji składanej przez rodziców lub uczniów wg terminarza ogłoszonego przez kuratora oświaty:
a) podania o przyjęcie do gimnazjum;
b) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
c) oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu zewnętrznego;
d) do klasy sportowej na podstawie:
-wyniku zaliczenia prób sprawności fizycznej (zakres prób sprawności fizycznej - zał.1.)
-zaświadczenia lekarskiego o bardzo dobrym stanie zdrowia
-pisemnej zgody rodziców.

§ 3

Do Gimnazjum nr 3 przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów:
a) ocena z zachowania minimum - dobra;
b) kolejność na liście wnikająca z sumy ilości punktów uzyskanych ze sprawdzianu zewnętrznego i ilość punktów uzyskanych za stopnie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej następujących przedmiotów: j. polski, historia, j. obcy, przyroda, matematyka;

celujący 6 pkt.
bardzo dobry 5 pkt.
dobry 4 pkt.
dostateczny 3 pkt.
dopuszczający 2 pkt.


c) w przypadku równej liczby punktów
-decyduje lepsza ocena ze sprawowania
-pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci nauczycieli art.59 KN

 
kalendarz wydarzeń
sierpień 2017
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
najnowsze zdjęcia
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie